Végfelhasználói nyilatkozat szükséges split klímák értékesítése esetén

2015. július 31.-től minden hűtőközeg oldali beavatkozást, szerelést igénylő klímaberendezés eladásakor nyilatkoztatni kell a végfelhasználót, vagyis vevőt., hogy milyen szakcég fogja felszerelni a készüléket. Az adatokat az eladónak, és a felszerelést végző vállalkozásnak is regisztrálnia kell a http://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/ oldalon. 2017-től a regisztrációt csak a szerelést végző cég tudja elindítani, mely alapján a forgalmazó kiadhatja a berendezést.

Aki a regisztrációt elmúlasztja, az bírságra számíthat: úgy az eladó, mint a végfelhasználó, és a szerelő szakcég is.

Abban az esetben, ha a szerelést regisztráció nélkül kezdték meg, 100 000 Ft- tal bírságol a hatóság, egyéb regisztráció elmaradása esetén 10 000- 500 000 Ft közötti pénzbírságra lehet számítani.

Nyilatkozat minta letölthető INNEN.

 

 

 

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet vonatkozó részletei:

22. § (1) Minden olyan forgalomba hozatalra jogosult vállalkozás, amely természetes vagy jogi személy végfelhasználó számára kereskedelmi célból értékesít nem hermetikusan zárt, hűtőköri szerelést igénylő, F-ÜHG-val előtöltött vagy azzal üzemelő HR szektorba tartozó terméket vagy berendezést, valamint az MR szektorba tartozó hűtőegységet, köteles a végfelhasználótól olyan eredeti, cégjegyzésszerűen kiállított tanúsítvány bemutatását kérni, amely hitelesen igazolja, hogy a tanúsítványt kiállító képesített vállalkozás vállal felelősséget a berendezések telepítésére. A tanúsítványt a végfelhasználó is köteles aláírásával ellátni.

(2) A tanúsítványt F-GÁZ ügyfélazonosítójának feltüntetésével a telepítést végző vállalkozás készíti el, amely annak kiállításával egyidejűleg az adatbázisban legalább a következő adatokat köteles regisztrálni az alkalmazásra nézve:

a) HR szektor esetén a telepítés helyszíne (helységnév és irányítószám, a főváros esetében a kerület megjelölésével),

c) HR és MR szektor esetén a tanúsítványt kiállító képesített vállalkozás megnevezése és székhelye.

(3) A végfelhasználó köteles a tanúsítványt az értékesítéskor a forgalomba hozatalra jogosult vállalkozás számára egy eredeti példányban átadni.

(4) A forgalmazó az értékesítéskor köteles az F-GÁZ ügyfélazonosító alatt található adatlapon tanúsítani, hogy az értékesítés megtörtént, és az adatbázisba feltölteni az értékesített termék vagy berendezés megnevezését, típusszámát, azonosítóját, a berendezésben megtalálható F-ÜHG típusát, tömegét kg-ban és széndioxid egyenértékben kifejezve, valamint fajtáját, ipari megnevezését, annak hiányában kémiai nevét.

(5) A telepítést követően a tanúsítványt kiállító képesített vállalkozás köteles az F-GÁZ ügyfélazonosító alatt található adatlapon tanúsítani, hogy a telepítés az adatlapon rögzített termékre nézve a telepítés helyén megtörtént.

(6) Az e §-ban előírt kötelezettségek megszegése esetén a 23–25. §-ban meghatározottak alkalmazandóak.

 

17. Klímavédelmi bírság, jogkövetkezmények

23. § (1) Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendelet és e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén – kivéve a 25. §-ban foglalt esetekben – a Hatóság az ebben az alcímben és az 1. mellékletben meghatározott mértékű bírságokat szabja ki.

(2) Ismételt jogsértés – ugyanazon vagy más jogsértés elkövetése – esetén a bírság összege az 1. mellékletben és a 24–25. §-ban meghatározott fix mértékű bírság mértékének 150%-a, minimum bírságtétel esetén a minimum bírság mértékének 150%-ának megfelelő bírságot kell legalább kiszabni.

 

24. § (2) Ha a vállalkozás, üzemeltető vagy a tulajdonos anélkül kezdi meg tevékenységét a klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazásokkal, hogy az adatbázisba való regisztrációs kötelezettségének határidőben eleget tett volna, úgy a Hatóság az érintett vállalkozást, üzemeltetőt vagy tulajdonost a jogszabálysértés megállapítása mellett 100 000 Ft összegű klímavédelmi bírság megfizetésére kötelezi.

(4) Ha a vállalkozás, üzemeltető vagy tulajdonos az e rendeletben, az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint az 1005/2009/EK parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, az adatbázisba történő adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Hatóság – az eset összes körülményének mérlegelése mellett – 10 000 forinttól 500 000 forintig terjedő klímavédelmi bírságot szab ki.