Vissza az előző oldalra ...

Általános szerződési feltételek

1.   Hatályosság

1.1 Szállító szállításai az alábbi általános szállítási feltételek alapján történnek. Jelen szállítási feltételek a szállítási szerződés szerves részét képezik, illetve következetesen érvényes részei minden egyes ajánlatnak.

1.2 Alábbi feltételektől történő bárminemű eltérés csak abban az esetben hatályos, ha azt mindkét fél írásosan elfogadta.

1.3 A szállítási feltételek elfogadása az ajánlat elfogadásakor és/vagy átvételekor kölcsönös megtörténik.

2.   Szállítási szerződés létrejötte

2.1 Szállító ajánlata rá nézve minden kötelezettség nélküli. A szállítási szerződés csak az írásos megrendelés elfogadásával lép életbe. A szerződés bármely módosítása vagy kiegészítése csakis írásban érvényes.

2.2 Az ajánlathoz csatolt mellékletek (képek, rajzok, adatok, ábrák, stb.) csak tájékoztató jellegűek, kivéve, ha az abban foglaltak tekintetében Szállító kifejezetten kötelezettséget nem vállal. Szállító mindennemű költségvetésre, rajzra és más mellékletre nézve fenntartja tulajdon-, illetve szerzői jogát. Ezeket Szállító kifejezett hozzájárulása nélkül sokszorosítani vagy harmadik fél számára átadni nem lehet.

2.3 Szállító fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlatában szereplő árun konstrukciós változtatásokat végezzen, de ezen változtatások elvégzésére a már leszállított áruk esetében nem kötelezhető.

2.4 Amennyiben a Megrendelő ettől eltérő feltételeket kíván érvényesíteni, ez kizárólag a Szállító által ezen eltérő feltételek írásban való elfogadása esetén érvényes.

2.5 A Szállító nem köteles a Megrendelő által javasolt eltérő feltételeket figyelembe venni, abban az esetben sem, ha azt a Megrendelő tenderfelhívással, ellenajánlattal vagy más hasonló dokumentummal együtt nyújtja be számára.

2.6 A szállítás és egyéb szolgáltatások szerződésszerű feltételeit a Szállítónak a Megrendelő számára megküldött utolsó ajánlata tartalmazza, abban az esetben is, ha a vételi megbízás eltérne ettől. Ez alól kivétel kizárólag a Szállító írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

2.7 A Szállító utolsó ajánlatában említett szállítások és szolgáltatások kizárólag a Megrendelő írásban megküldött változtatott megrendelése után érvényesíthetők.

3.   Szállítási határidő

3.1 A megrendelés visszaigazolásában jelzett szállítási határidő kitolódik azzal az idővel, míg

      -  Szállító vagy annak alvállalkozója rajta kívül álló okok (tűzvész, földrengés, üzemzavar, sztrájk, alapanyagok beszállításának késése, embargó, háborús- vagy terrorcselekmények, stb.) miatt akadályoztatva van az áru előállításában, elszállításában vagy átadásában.

      -  Megrendelő a szállítás teljesítéséhez szükséges bármely intézkedésével vagy a vételár előlegfizetésével késedelemben van,

3.2 Szállító fenntartja magának a jogot a rész-, illetve előszállításra.

3.3 Amennyiben az áru feladásának időpontját Megrendelő kívánságára kell módosítani vagy a szállítási határidőn túl az árut visszatartani, az ebből adódó fuvarozási és/vagy raktározási és egyéb többletköltségeket Szállító Megrendelő felé továbbszámlázza.

3.4 Megrendelő kártérítési igénnyel csak abban az esetben léphet fel, amennyiben Szállító részéről szándékosság vagy gondtalan kezelés bizonyítható.

4.   Fizetési feltételek

4.1 Tekintettel az áru sajátosságaira és beszerzési módjára Megrendelő elismeri a Szállítónak azon jogát, miszerint a szerződésben megjelölt ár a költségnövekedés arányában módosításra kerül, amennyiben a Magyar Nemzeti Bank deviza középárfolyama az ajánlatba szereplő árfolyamtól eltér, a fizetéskor érvényes árfolyamon újrakalkulált árak az érvényesek

4.2 Megrendelő részéről felmerülő bármiféle igény a vételár esedékességét nem érinti. Megrendelő lemond arról a jogáról, hogy a vételárba esetleges egyéb követelései fejében beszámítással éljen.

4.3 Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összeget számol fel késedelmi kamat címén.

4.5 Szállító Megrendelőtől a teljes vételár pénzügyi fedezetének előzetes biztosítását kérheti, amennyiben az ár időben való teljesítését veszélyeztetve érzi. 

4.6 Megrendelő részéről a fizetés - a mindenkori megállapodás szerint - történhet:

       -  30% előleg banki átutalásával + a fennmaradó 70% átvétel előtti banki átutalásával, vagy átvételkori készpénzes kifizetésével

      - egyéb írásos megállapodás szerint

      Banki átutalás esetében a fizetés akkor tekinthető végrehajtottnak, ha az összeg bankszámlánkon megjelenik.

4.7 Szállító jogosult a szerződéstől elállni, amennyiben Megrendelő a beszállítás pénzügyi fedezetének biztosítását szolgáló előlegfizetési kötelezettségének teljesítésével 15 napot meghaladó késedelembe esik vagy a teljes fedezet biztosításának esetében kötelezettségének Szállító felhívása ellenére 8 napon belül nem tesz eleget.

5.   Tulajdonjog fenntartás

      Szállító az árura vonatkozó tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. A tulajdonjog fenntartása nem érinti a kárveszély átszállását, ami a szerződésben meghatározott teljesítési helyen és időben történt meg.

6.   Mennyiségi és minőségi átvétel

6.1 Amennyiben a felek kifejezetten másban nem állapodnak meg, az áru átadásának helye a Szállító telephelye (Ha Megrendelő az áru átvételével Szállító hibáján kívül késedelembe kerül, Szállító által készre jelentett áru átvételére kitűzött időponttól a kárveszély a Megrendelőre száll át).

6.2 Megrendelő vállalja, hogy az árut annak átvételekor megvizsgálja és annak felismerhető esetleges mennyiségi és/vagy minőségi hiányosságát a vonatkozó bizonyítékkal együtt, Szállítóval legkésőbb az átvételtől számított 3 napon belül írásban közli. Fuvarozó útján történő szállítás esetén Megrendelő köteles Fuvarozóval szembeni igény érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket a jogszabályban előírt időben és módon megtenni, illetve erről Szállítót is tájékoztatni.

6.3 Szállító mennyiségi és/vagy minőségi hiba következtében fennálló kártérítési felelőssége nem terjed ki a hiba következtében elmaradó haszonra, illetve egyéb közvetett károkra.

7.   Üzembe helyezés

7.1 Az áru beszerelése Megrendelő, illetve Felhasználó feladata. Az áru jellegére való tekintettel Megrendelő tudomásul veszi, hogy a beüzemeléshez az előírt képesítésekkel rendelkező szakember közreműködése elengedhetetlen.

7.2 Az áru üzembe helyezéséhez Szállító Megrendelő kérésére szerződött márkaszerviz-partnereit kiajánlja.

7.3 Megrendelő feladata, hogy gondoskodjon az áru kezelési útmutatásában foglaltak szerinti folyamatos karbantartásáról, illetve az áruhoz csatlakozó, azzal közvetlen vagy közvetett kölcsönhatásban lévő egyéb berendezések hibátlan működéséről. Megrendelő köteles gondoskodni a kezelőszemélyzet előzetes, megfelelő munkavédelmi oktatásáról. Az ide kapcsolódó kötelezettségek elmulasztásából származó személyi és dologi károkért Szállítót felelősség nem terheli.

9.   Irányadó jogszabály

9.1 A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

9.2 Felek a szerződés értelmezésével vagy teljesítésével összefüggő jogvitákat megkísérlik egymás közt, békés úton rendezni. Amennyiben ez eredménytelennek bizonyulna, úgy a Felek a jogvita eldöntése céljából alávetik magukat a hatáskör szerinti Központi Kerületi Bíróság, illetőleg a Fővárosi Bíróság illetékességének.

10. Szerződés érvényesség

      Amennyiben a szerződés valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyul, úgy ez a körülmény nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, illetve a Felek az érvénytelennek bizonyult rendelkezést olyan érvényes rendelkezéssel helyettesítik, amely eredeti szándékuknak mindenben megfelel.

11. Jótállás

Az Oktoklíma Kft. által forgalmazott készülékekre a jótállás időtartama 3 év.

A jótállási határidő a berendezés átadásának időpontja, vagy ha az üzembe helyezést kötelezően a vállalkozás vagy annak megbízottja (AERMEC meghatalmazott márkaszerviz) végzi, akkor az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Oktoklíma Kft. jótállást vállal azért, hogy az áru a PTK, a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló jogszabályok előírásainak a vásárláskor megfelel és nincs olyan körülmény, tervezési hiba, hibás alapanyag felhasználás vagy gyártás, ami az árut rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná tenné vagy annak használhatóságát számottevően befolyásolná.

A termékek megfelelnek az Európai Unióban érvényes szabályoknak, szabványoknak, előírásoknak, rendelkeznek forgalomba hozatali engedéllyel, CE minősítéssel.

A vásárolt termékkel kapcsolatban, bármilyen felmerülő panasz esetén kérjük, szíveskedjék ahhoz a garanciális szervizhez fordulni, amely a berendezést üzembe helyezte vagy ahhoz az eladási szervhez, ahol azt vásárolta.

11.1. Általános jótállási feltételek:

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel, vagy érvényesíthetőek, vagy az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal, ha - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a vásárló bemutatja Az eladó szervtől követelje meg a vásárlás napjának feltüntetését a részére előírt rovatban és a jótállási javítási szelvényeken.

A beüzemelés alkalmával (amennyiben a berendezés beüzemelés köteles) követelje a beüzemelőtől a jótállási jegyen a beüzemelés dátumának a feltüntetését.

A jótállási jegy alapján a vásárlót a jótállási időn belül a meghibásodott berendezés munkadíj és anyagköltség mentes kijavítása illeti meg.

A jótállási kötelezettség csak abban az esetben áll fenn, ha azoknál a berendezéseknél ahol az eladó külön előírja, a berendezés üzembe helyezését és beszabályozását az Aermec képviselet által felhatalmazott szakcég (AERMEC márkaszerviz) végzi el.

 

Külön rendelkezés, vagy megállapodás hiányában a berendezés ára az üzembe helyezés költségét nem tartalmazza. Az üzembe helyezést elvégző szakcég (vállalkozó) egyben a jótállási javítások elvégzésével megbízott szervizvállalat.

11.2. Hibajavítás:

A kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

 • A kijavítás során csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

 • Kijavítás iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:

a) a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját

b) a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá

c) a berendezés a vásárló részére történő visszaadásának időpontját

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható berendezést az üzemeltetés helyén kell megjavítani.

Jótállási kötelezettség csak abban az esetben áll fenn, amennyiben, ahol azt az eladó előírja, a készülék rendszeres éves karbantartás alatt áll, melynek karbantartását AERMEC márkaszerviz látja el, és azt írásos jegyzőkönyvbe foglalja.

11.3. A jótállást kizáró okok:

 • ha cégünk vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás-szállítás, elemi kár vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okokból következett be

 • ha nem a dobozon feltüntettet módon tárolták, vagy szállították

 • ha a berendezésen beleegyezésünk és tudtunk nélkül az üzembe helyező szakvállalaton, vagy felhatalmazott márkaszervizen kívül bárki más javításokat, átalakításokat eszközöl

 • ha a berendezést nem a használati és kezelési utasításban leírtak szerint üzemeltették

 • ha az üzemeltető a karbantartási utasításban leírtakat nem végezte el

 • ha a készülék meghibásodása nem gyártási hiányosságra vezethető vissza

 • ha a készülék hibáját nem a termék gyártásával összefüggő feszültségingadozás vagy más áramellátási anomália okozta

 • ha a berendezésen külsérelmi nyomok találhatók,

 • belső sérülés: a kompresszor, ill. a többi berendezés megsérülhetett, anélkül, hogy azon külön külsérelmi nyom látszana (a kondenzátor a sokkhatásnak kitéve kilyukadhat, a hűtőközeg elszökését okozva)

 • ha a berendezés vízoldalon elfagy

 • vizes készülékeknél a vízszűrő elhagyása a hőcserélő elfagyását okozhatja, ezért annak elhagyása jótállás elvesztését okozza

 • amennyiben a berendezést nem megfelelő rendszerbe építése miatt nem megfelelően működik (pl. folyadékhűtők, hőszivattyúk esetében szennyezett a kiszolgáló hálózat, szivattyúk nem megfelelő működése stb.)

 • amennyiben a berendezés szerelése, pl. osztott folyadékhűtők, légkondicionáló berendezések esetében, nem a hűtőközeg-vezeték szerelési technológia és jogszabályi előírások szerint, nem megfelelő felhatalmazással, képesítéssel és jogosultsággal rendelkező szakember által történt

 • A rendeltetés szerinti használat során elhasználódó berendezések pótlása nem garanciális feladat (pl. szűrők, ékszíjak stb. rendeltetésszerű elhasználódása). A jótállás az áru kopó alkatrészeire nem terjed ki, és nem vonatkozik az előírt karbantartás elmulasztása következtében keletkező hibákra.

 • A jótállási jegyen a vevő (üzemeltető) által történt bármilyen szabálytalan javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

11.4. A vevő kötelezettségei:

 • Házilagosan: a használati utasításban leírtak szerinti tisztításokat és ellenőrzéseket a vevőnek kell elvégeznie (légszűrő, vízszűrő, kültéri egység, burkolat felületi tisztítása, kompresszor karter fűtés pozíciója stb.)

 • Ahol az eladó előírja, a rendeltetés szerinti üzemeltetéshez szükséges és elengedhetetlen, hogy elvégezze az eladó által felhatalmazott márkaszerviz a következőeket: kompresszoros hűtőkörös berendezések esetében minden megkezdett hűtési (hőszivattyús berendezéseknél fűtési is) időszak előtt elvégzett, és jegyzőkönyvben rögzített, időszakos karbantartást (hűtőközeg szivárgás, üzemi áramok, nyomások, reteszfeltételek ellenőrzése, szükséges belső és külső tisztítások stb.), míg szellőző berendezéseknél évente egyszer. Az időszakos karbantartások díját az üzembentartó vagy üzemeltetőt terheli, az nem a jótállás tárgya. A karbantartások elmaradása a jótállás elvesztését okozza.

 • Normál alkalmazásoktól eltérő esetben az eladó előírhat egyedi karbantartási feltételeket (pl. speciális technológiai, ipari, nem komfort igények kielégítése- körülmények közt üzemelő berendezésekre)

A mennyiségi vagy minőségi hiba következtében fennálló kártérítési felelőssége nem terjed ki a hiba következtében elmaradó haszonra és egyéb közvetett károkra.

Ha a hiba jellegével, természetével kapcsolatban vita keletkezne, úgy a Kereskedelmi Minőség-ellenőrző Intézet szakvéleményét kérjük ki. Jogvita esetén a Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötjük ki. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti,

 

Figyelem!  Azoknál a berendezéseknél, ahol az eladó előírja, az üzembe helyező szakcég által kitöltött beüzemelési jegyzőkönyv másolatát az Oktoklima Kft- nek kérjük visszaküldeni.

Jótállási javítást csak a jótállási jegy és a mellékelt, szakszerviz által beüzemeléskor kitöltött, beüzemelési adatlap egyidejű bemutatásával végzünk.


 

12. Raktározás

Az áru megérkezésének kiértesítésétől számított 15. naptári nap után az át nem vett berendezésekre vonatkozó kárveszély a Megrendelőre száll, továbbá raktározási költséget számolunk fel, amelynek mértéke minimum az áru nettó értékének 1 %- a vagy 100 FT/m2/nap+Áfa, a nagyobbik érték szerint. A díj kiszabásánál az áru tárolási alapterülete a mértékadó, vagy legalább 1 m2, amennyiben az alapterülete kevesebb mint 1 m2. A raktározási költség az előszállítási időszakra nem vonatkozik.

Amennyiben a berendezéseket a szállítási határidő lejárta után, és a kiértesítést követő 30 napon belül a Megrendelő nem vette át, úgy tekintjük, hogy elállt a szerződéstől, és kiszámlázzuk a bánatpénzt.